Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Spark, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Przedniczka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Majchrzak w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 6/3, w dniu 19.08.2020 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji są Kozienice.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale, odznaczenia, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 2. rozwoju kariery uzdolnionej młodzieży
 3. rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności
 4. rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
  gospodarczej
 5. rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
 6. ekologii i ochrony środowiska
 7. promocji i organizacji wolontariatu
 8. pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
 9. pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
 10. wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 12. wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  b. propagowanie szerokiego wykorzystywania nowych technik,
  c. organizowanie i udział w imprezach promujących rozwój nauki i techniki,
  d. propagowanie rozwoju edukacji a w szczególności edukacji technicznej,
  e. programy badawcze, informacyjne oraz wydawnicze służące zdobywaniu i
  upowszechnianiu wiedzy użytecznej społecznie lub gospodarczo,
  f. propagowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
  g. programy stypendialne i szkoleniowe dla dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej,
  wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
  h. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami
  Fundacji,
  i. finansową i rzeczową pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym oraz znajdującym
  się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  j. finansowanie działań i projektów związanych z realizacją celów Fundacji,
  k. inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe oraz podejmowanie
  działalności badawczej i wdrożeniowej w dziedzinie ekologii,
  l. inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe działań na rzecz
  propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą na zasadach
  określonych w Rozdziale V.
 3. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych,
  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych,
  których działalność jest zbieżna z jej celem.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzech tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 8

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. świadczeń fundatorów,
  c. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  d. zbiórek publicznych,
  e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  f. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych,
  papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
  g. funduszy Unii Europejskiej,
  h. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
  i. prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera
  ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Fundator może zostać członkiem Rady.
 4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
  na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
  powołuje swą decyzją Rada.
 6. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić
  w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady lub
  jednoosobowo przez Fundatora.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. odwołania, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu,
  d. śmierci członka.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 12

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią
  kadencję.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejne składy są wybierane przez Radę.
 5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji,
  przez Radę w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady lub
  jednoosobowo przez Fundatora.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu,
  d. odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
  h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
  Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
  elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3
  dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
  przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  a) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  b) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
  komputerowych,
  c) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  d) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  e) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  f) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  g) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  h) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  i) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
  rekreacyjnych,
  j) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji, wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru, zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji, lub z dniem
  wpisu do odpowiedniego rejestru.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu albo na wniosek Zarządu. Rada dokonuje zmian w statucie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych
  do głosowania. Zmiana nie może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w pełnym składzie, w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora a w razie jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez wszystkich jego spadkobierców ustawowych.
 3. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w punkcie 2. niniejszego paragrafu, nie powoła likwidatorów, to likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.